taxi
or
bus
Person

CHOOSE WHAT SUITS YOU BEST!

TAXI SERVICE

A taxi licensed to work at Riga Airport ensuring high quality of services and transparent pricing policy can be hired on the carriageway, which is located immediately at the exit from the arrivals terminal. Other taxi carriers also provide services in the Airport area; it is also possible to hire a taxi using one of the mobile applications.
A ride from the Airport to the city centre, depending on the traffic intensity, takes an average of 20 minutes.

Ride Fare

You can pay for a taxi ride after the ride according to the tariff set by the carrier. The fare consists of a boarding fee, a distance fee and a travel time fee. Carriers' tariffs are available here.

Rates

Please note!
Information on taxi associations that have been issued licenses to work at Riga Airport and their fares can be found here. The fare for a ride to the city centre is the same for all taxis of the respective brand.
Fares of other taxis may be different and there is no maximum limit, therefore we recommend that you clarify the price of the ride before hiring.

 • Ask! Taxi drivers are obliged to provide you with clear and precise information on the fares that will be applied in the calculation of the fare and the additional charge for the additional service provided separately from the transport service.

 • Make sure! The fare for a ride from the Airport must be indicated in the pricelist in the taxi cabin on the front panel on the passenger's side.

 • Compare! Ask for a fare for taxis of different carriers and choose the one you like best!

Pre-payment Vouchers

Laws and regulations provide for an option for taxi service providers to offer prepaid vouchers to customers at a fixed price. For prices, terms and conditions of prepaid vouchers, please contact the taxi service providers licensed to work at Riga Airport.

PUBLIC TRANSPORT

The public transport stop is 300 metres from the Arrivals Terminal, immediately beyond the car park. Follow the Public Transport signs!

Bus No. 22

Bus No. 22
Stops:
Stops:
Hotel Māra
SC Spice
Slokas Street
Uzvaras Boulevard
National Library
Vecriga
Bus Station
Central Railway Station, etc.

TICKET PRICE

Single ticket EUR 1,15 (advance), EUR 2,00 (if bought from the driver).
3-day ticket EUR 10,00 (all routes)
5-day ticket EUR 15,00 (all routes), EUR 9,00 (one route)
24h ticket EUR 5,00 (all routes)

PURCHASING TICKETS

The ticket can also be purchased online on "Rīgas satiksme" mobile application. Learn more here.
Tickets alos can be purchaset at the “Narvesen” shops (at the exit of departure hall E on the 1st floor and in check-in hall on the 2nd floor) and ticket vending machine at the bus stop.

TIMETABLE

At the bus stops or here

PUBLIC TRANSPORT

INTERNATIONAL PASSENGER TRANSPORT FROM RIX

INTERNATIONAL PASSENGER TRANSPORT FROM RIX

Lux Express Group

Transports passengers from the airport to Tallinn, Vilnius, Saint Petersburg and Warsaw.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Tolimojo keleivinio transporto kompanija

Transports passengers from the airport to Vilnius, Tallinn, Minsk and Warsaw.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Ollex

Transports passengers from the airport to Siauliai and Klaipeda.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Kautra

Transports passengers from the airport to Kaunas.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Klaipedos autobusu parkas

Transports passengers from the airport to Klaipeda.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Dautrans

Transports passengers from the airport to Daugavpils and Viciebsk.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

FLIXBUS

Transports passengers from the airport to Tallinn and Warsaw.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

FOR SERVICE PROVIDERS

FOR CARRIERS

From 15 September 2019, the taxi line by the Riga International Airport’s Arrivals Terminal has been designated as a territory provided for Riga International Airport’s public purposes, access to which has been restricted to the provision of commercial passenger transportation by taxi and where the flow of traffic needs to be organized and a taxi service offering must be provided in accordance with demand. Only taxi service providers, who have received a special license card are entitled to provide services within this territory.
Information about requirements and the procedures for receiving a license can be found here on Riga Planning Region’s homepage. In accordance with Cabinet Regulation No.405 of 27 August 2019 “Regulations Regarding Commercial Passenger Transportation by Taxi”, Riga International Airport has stipulated procedures according to which carriers will be provided with access to the territory.

FOR VOUCHER TRADERS

To start selling taxi service vouchers at Riga International Airport, please contact the airport’s commercial space operator SIA TAV Latvia (email [email protected]).

REGULATIONS

Valsts akciju sabiedrības "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" noteikumi par kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve starptautiskās lidostas "Rīga" ierobežotas piekļuves teritorijai pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru pakalpojuma sniegšanai

Mārupes novadā

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Autopārvadājumu likumu 35.1 pantu un Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumu Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru" (turpmāk – MK noteikumi) 81.3.punktu, kas nosaka, ka valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" (turpmāk - Lidosta) publicē tīmekļvietnē informāciju par kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve Lidostas noteiktajai starptautiskās lidostas "Rīga" publiskiem mērķiem paredzētajai teritorijai, kurai noteikta ierobežota piekļuve pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru (turpmāk - pārvadājumu pakalpojums) sniegšanai un kurā nepieciešams organizēt transporta plūsmu un nodrošināt taksometru pakalpojuma piedāvājumu atbilstoši pieprasījumam (turpmāk – Teritorija).

 1. Teritorija atrodas Lidostas īstermiņa autostāvvietas P1 vistuvāk ielidošanas termināliem esošajā daļā ar trīs kustības joslām. Teritorijai ir diennakts piekļuve. Teritorijas atrašanās vieta un izvietojums ir norādīta šo noteikumu pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
 2. Apstāšanos un pasažieru uzņemšanu Teritorijā drīkst veikt tikai no Teritorijas malējām kustības joslām, ievērojot rāvējslēdzēja principu.
 3. Pārvadājumu pakalpojuma sniegšana Teritorijā ir atļauta tikai tiem transportlīdzekļiem, kas Autopārvadājumu likuma un MK noteikumu norādītajā kārtībā ir saņēmuši speciālās licences kartītes pārvadājumu pakalpojumam Teritorijā. Vairāk informācijas par speciālo licences kartīšu izsniegšanas kārtību var saņemt Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē http://rpr.gov.lv/.
 4. Iekļūšana Teritorijā tiek organizēta ar satiksmes organizācijas un tehniskajiem līdzekļiem: transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas kamerām, iebraukšanas un izbraukšanas termināliem, kā arī iebraukšanas un izbraukšanas barjerām.
 5. Iebraukšana Teritorijā ir atļauta tikai pēc transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas. Gadījumā, ja pēc transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas transportlīdzeklim ir liegta iebraukšana Teritorijā, transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir nekavējoties atbrīvot brauktuvi.
 6. Transportlīdzekļiem ir aizliegts iebraukt Teritorijā, ja tās malējās kustības joslas, kas paredzētas priekš apstāšanās un pasažieru uzņemšanas, ir aizņemtas. Šādā gadījumā, transportlīdzekļiem, kas ir saņēmuši speciālo licences kartīti pārvadājumu pakalpojumam Teritorijā, pirms iebraukšanas Teritorijā ir tiesības uzgaidīt transportlīdzekļu uzgaidīšanas zonā Torņa ielā, Mārupes novadā (posmā starp Ziemeļu un Pilotu ielām), kas norādīta Pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē, līdz Teritorija tiek atbrīvota un ir iespējams tajā iebraukt.
 7. Par iebraukšanu Teritorijā tiek piemērota vienreizēja iebraukšanas maksa EUR 2,00 (divi euro un 00 centi) apmērā, ieskaitot PVN, kuras apmaksu ir jāveic pirms izbraukšanas no Teritorijas:
 8. Iebraukšanas apmaksu var veikt Teritorijā uzstādītajos apmaksas automātos (automātu atrašanās vietas norādītas pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē) skaidrā naudā, ar bankas maksājumu karti vai ar mobilo aplikāciju palīdzību.
 9. Autovadītājam pašam vai ar citu personu starpniecību aizliegts piedāvāt pārvadājuma pakalpojumu braucienam no Lidostas, ja attiecībā uz autotransporta līdzekli, ar kuru viņš iebraucis Lidostas teritorijā, Autopārvadājumu likumā noteiktajā kārtībā nav izsniegta licences kartīte ar speciālu atzīmi.
 10. Pasažieru sagaidīšanu Teritorijā var veikt tikai ar konkrētu pasažieri/us identificējamu norādi (piemēram, pasažiera vārds, uzvārds vai uzņēmuma, kurš nolīdzis transportlīdzekli pasažiera sagaidīšanai, nosaukumu).
 11. Lidosta un kontroles institūcijas kontrolē pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu un prasību, kas noteiktas pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai Teritorijā, izpildi. Pārkāpumu gadījumā Lidosta nekavējoties informē institūciju, kura izsniegusi speciālo licences kartīti un/vai kompetento iestādi, kuras kompetencē ir soda piemērošana par Autopārvadājumu likuma pārkāpumu.
 12. Pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu un prasību kontrolei Lidosta veic transportlīdzekļu īpašnieku/turētāju/faktisko lietotāju datu apstrādi ar tehniskajiem līdzekļiem. Ar detalizētu informāciju par datu apstrādi – privātuma politiku, var iepazīties Lidostas interneta vietnē www.riga-airport.com sadaļā "Privātuma politika".
 13. Šie noteikumi ir publicēti Lidostas tīmekļvietnē: www.riga-airport.com. Lidostai ir tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus. Grozījumi stājas spēkā pēc publicēšanas Lidostas tīmekļvietnē.
 14. Šie noteikumi ir saistoši un attiecas uz visiem pārvadātājiem, kuri sniedz pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru Teritorijā un Lidostā.
 15. Par šo noteikumu neievērošanu pārvadātāji ir atbildīgi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 16. Jautājumos par piekļuvi Teritorijai, apmaksas kārtību un iespējām, lūdzam sazināties ar Lidostas darbinieku - autostāvvietu operatoru pa tālruni: +371 67668240 vai e-pastu: [email protected].

Šie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 01.maijā

Map

FAQ

How much does a ride to the city cost?

Rates offered by taxi service providers for a ride to the city centre may vary. Therefore, before getting into a taxi, we advise you to find out the fare you can expect to pay for the journey. Taxi drivers are obliged to provide you with clear and precise information about the rates according to which the fare will be calculated and about any extra charge for an additional service provided separately from the transport service. The special airport rate should be shown on the price list in the taxi salon on the front panel on the passenger side.

Where can I buy vouchers?

Currently, voucher sales at the airport are not provided by any service provider.

How much does a voucher cost?

The price of a voucher is set by each taxi service provider. Therefore, prices of vouchers for a ride to one and the same destination may differ.

Can I travel in any taxi with the voucher I bought?

You can only travel in the relevant carrier’s taxi using the voucher you bought.